Annual No.14: Winners & Honorable Mentions

Honorable Mention

Gert Albrecht

Professional Show: Packaging

“Kanoe / Redone”

art director: Gert Albrecht

client: Kanoe/Uwe Schenk, Jochen Feucht

www.gertalbrecht.de

Illustration by Gert Albrecht Illustration by Gert Albrecht Illustration by Gert Albrecht